Tag: 现金折扣券

HUAWEI 与 BIG Loyalty 合作推好康!只需 125 BIG Points 就能换 200令吉 现金折扣券购买HUAWEI旗舰手机!

Attention!HUAWEI推出好康了啦!如今 HUAWEI 与 BIG Loyalty 合作,若你是BIG Members用户的话,就能使用 125 BIG Points(价值1令吉)来兑换 200令吉 的HUAWEI现金折扣券。该折扣券换了,该怎么使用呢?可用于HUAWEI线上商城购买HUAWEI P30系列旗舰手机。 BIG Loyalty App推出了150万个BIG Points要送给会员们。只要拿起手机,进入BIG Loyalty App,再输入优惠代码 GETBIGDEALS 后submit即刻就可以领取了!200令吉现金折扣券可用于HUAWEI商店购买指定的智能手机型号,即HUAWEI P30系列、HUAWEI ...

Hotel Booking